Αιτήσεις


Αριθμός και τρόπος επιλογής εισακτέων


Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφών γνωστικών αντικειμένων με εκείνα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν το παρόν Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συνδέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον εναλλακτικό τουρισμό. Επιπλέον προϋπόθεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80/τ.Α΄) και τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).
Ο αριθμός των εισακτέων, ανά έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές, οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν ή και τις δύο κατευθύνσεις, εάν ενδιαφέρονται και για τις δύο. Η τελική κατανομή των φοιτητών στις δύο κατευθύνσεις γίνεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται στις ιστοσελίδες των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. Προκηρύξεις εισαγωγής δύνανται να δημοσιοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:


1. Αίτηση υποβολής υποψηφιοτήτων.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό η πιστοποίηση είναι δυνατόν να γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση της ΕΔΕ σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στην αίτηση την ειδίκευση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε κάθε περίπτωση η κατανομή τους ανά ειδίκευση γίνεται με απόφαση της ΕΔΕ. Η ΕΔΕ αποφασίζει για τον αριθμό των φοιτητών που θα συμμετέχουν στην κάθε ειδίκευση. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Για την αξιολόγηση των φακέλων και την προφορική Συνέντευξη δύναται να συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων η οποία καταρτίζει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και τον υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε προς έγκριση. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής αξιολόγησης καθορίζεται από την ΕΔΕ ανάλογα με το αριθμό των αιτήσεων υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών της εν λόγω επιτροπής δεν είναι μικρότερος των τριών. Η ΕΔΕ δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους και τη θέση κατάταξης τους.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής.