Σπουδές

Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση της ΕΔΕ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς, επαγγελματικούς λόγους ή λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειας του. Η αιτιολόγηση του αιτήματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που βεβαιώνουν τους ισχυρισμούς του αιτούντος. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά.

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις, εκ των οποίων οι φοιτητές θα ολοκληρώνουν τη μια: 1η Ειδίκευση: Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη 2η Ειδίκευση: Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού. Στο δεύτερο εξάμηνο τρία (3) μαθήματα κορμού και δύο (2) της κατεύθυνσης στην οποία θα έχουν ενταχθεί κατά την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.. Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές παρακολουθούν δύο (2) μαθήματα κορμού και τρία (3) μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Τα μαθήματα θα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε 3 εξάμηνα σπουδών (30 ανά εξάμηνο). Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ενώ μέρος των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί στην αγγλική. Αυτό θα ισχύει στις περιπτώσεις συνεργασίας με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα.

Επιπλέον των μαθημάτων του προγράμματος το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει εξειδικευμένα προπαρασκευαστικά σεμινάρια στους φοιτητές που δεν έχουν αποφοιτήσει από τμήματα με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την οικονομική επιστήμη ή την διοίκηση επιχειρήσεων ή τον τουρισμό. Για την υποστήριξη των φοιτητών δύνανται να πραγματοποιούνται μαθήματα/σεμινάρια με εφαρμογές της θεωρίας όπως και ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις δύνανται να προσκαλούνται (Ν.4485/2017, άρθρο 36, παρ.5) για την κάλυψη τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαλέξεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων και εν γένει του αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ..

Οι συμπληρωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ημερίδες, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια) τα οποία θα συμβάλλουν στην ενδελεχή προαγωγή της γνώσης και της έρευνας και τη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών, δύναται να πραγματοποιούνται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) και σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα και σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Προκειμένου να επιτευχθεί διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία, σε ορισμένες από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες δύνανται - με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ - , να συμμετέχουν και ακροατές, επιπλέον των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος για το θέμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ο τρόπος και η διαδικασία συμμετοχής καθορίζονται από την ΕΔΕ. Επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινωνία δύνανται να οργανώνονται σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης των συνεργαζομένων ιδρυμάτων του ΔΠΜΣ ή με πιστοποιημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης άλλων φορέων.


Προκειμένου να επιτευχθεί διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία, σε ορισμένες από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες δύνανται - με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ - , να συμμετέχουν και ακροατές, επιπλέον των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος για το θέμα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.