Τα μαθήματα και οι πιστωτικές τους μονάδες

Τα μαθήματα και οι πιστωτικές τους μονάδες (ECTS) δίνονται στη συνέχεια:

Μαθήματα Κορμού (Κ)

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Electronic Business and Digital Marketing
(3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS)

Διαχείριση Οργανωσιακών Λειτουργιών και Ανθρώπινων Πόρων
Operations Management and Human Resources
( 4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS)

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
Marketing Management and Communication
( 4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS)

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών
Services Quality Management
( 3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS)

Διαχείριση Κινδύνου και Πρόληψη της Απάτης
Risk Management and Fraud Prevention
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Διαχείριση Εσόδων
Applied Accounting and Revenue Management
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Ποσοτικές Μέθοδοι και Λήψη Αποφάσεων
Quantitative Methods and Decision Making
( 4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS)

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών
Financial Operations Management
( 4*13 = 52 ώρες, 8 ECTS)

Ειδικά Θέματα Δικαίου
Special Topics in Law
( 3*13 = 39 ώρες, 7 ECTS)

 

Μαθήματα Ειδίκευσης (Ε)

α. Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

β. Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

Οινογευσία – Οινογαστρονομία
Wine Tasting – Enogastronomy
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Τουριστικού Προϊόντος
Educational and Cultural Tourism Development
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Οικοαγροτουρισμός
Eco-Agro-Tourism
( 2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS)

Νέες Τεχνολογίες και Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
New Technology and Cultural Heritage Management
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Οινοτουρισμός
Wine Tourism
( 2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS)

Ψυχαγωγία και Πολιτισμός
Entertainment and Culture
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Οικοκαινοτομία και Βιώσιμη Tουριστική Aνάπτυξη
Eco Innovation and Sustainable Tourism Development
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Διαχείριση Δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού
Educational Tourism Activities Management
( 2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS)

Αμπελουργία – Οινολογία
Viticulture – Enology
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

Ανάπτυξη και Διαχείριση Προορισμών Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος
Special Cultural Interest Destinations Management
( 2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS)


Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών κατανεμημένα ανά εξάμηνο έχουν ως εξής:


Μαθήματα Κορμού

ώρες /εβδ

ECTS

Διοίκηση Ποιότητας Υπηρεσιών
Services Quality Management

3

7

Διοίκηση Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
Marketing Management and Communication

4

8

Ποσοτικές Μέθοδοι και λήψη αποφάσεων
Quantitative Methods and Decision Making

4

8

Ειδικά Θέματα Δικαίου
Special Topics in Law

3

7

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS

14

30

2ο Εξάμηνο


Μαθήματα Κορμού

ώρες /εβδ

ECTS

Διαχείριση Οργανωσιακών Λειτουργιών και Ανθρωπίνων Πόρων
Operations Management and Human Resources

4

8

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Electronic Business and Digital Marketing

3

7

Εφαρμοσμένη Λογιστική και διαχείριση Εσόδων
Applied Accounting and Revenue Management

2

5

Μαθήματα Ειδίκευσης
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

 

 

Οινογευσία – Οινογαστρονομία Wine Tasting – Enogastronomy

2

5

Οικοκαινοτομία και Βιώσιμη Tουριστική Aνάπτυξη
Eco Innovation and Sustainable Tourism Development

2

5

Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

 

 

Ψυχαγωγία και Πολιτισμός
Entertainment and Culture

2

5

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουριστικού Προϊόντος.
Educational and cultural tourism development.

2

5

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS

13

30

3ο Εξάμηνο


Μαθήματα Κορμού

ώρες /εβδ

ECTS

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Λειτουργιών
Financial Management Operations

4

8

Διαχείριση Κινδύνου και Πρόληψη της Απάτης
Fraud Risk Management

2

5

Μαθήματα Ειδίκευσης
Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

 

 

Οικοαγροτουρισμός
Eco-Agro-Tourism

2

6

Οινοτουρισμός1
Wine Tourism

2

6

Αμπελουργία – Οινολογία
Viticulture – Enology

2

5

Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

 

 

Διαχείριση δράσεων Εκπαιδευτικού Τουρισμού 1
Educational Tourism Activities Management
( 2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS)

2

6

Ανάπτυξη και Διαχείριση προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος 1
Special Cultural Interest Destinations Management
( 2*13 = 26 ώρες, 6 ECTS)

2

6

Nέες τεχνολογίες στη διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
New Technology and Cultural Heritage Management
( 2*13 = 26 ώρες, 5 ECTS)

2

5

Σύνολο ωρών/εβδομάδα και ECTS

12

30Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγματοποιηθεί και με εξ αποστάσεως μέσα και μεθόδους διδασκαλίας σε αριθμό μαθημάτων που δεν θα υπερβαίνει το 35% των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Συνεπώς από το σύνολο των 19 μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. (κορμού και ειδικεύσεων) είναι δυνατή η εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε έως επτά (7) μαθήματα (19Χ0,35=6,65, 7 μετά την στρογγυλοποίηση λόγω υπέρβασης του 0,5 μετά την 6η μονάδα). Η εξ’ αποστάσεως μεθοδολογία Διδασκαλίας και η επιλογή μεθόδων σύγχρονής ή ασύγχρονης εκπαίδευσης θα καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Ειδικά, κατα το χρονικό διαστημα που εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID 19 τα μαθήματα θα διδάσκονται με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.