Σχετικά με το ΔΠΜΣ


Αντικείμενο-σκοπός


Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργάζονται για τη λειτουργία-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017,τ.Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, με ειδικεύσεις:
Α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και
Β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού». (ΦΕΚ 3782/τ’ Β/14.10.2019 όπως τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 4465/τ’ Β/09.12.2019)
Το παρόν Δ.Π.Μ.Σ αποσκοπεί στην παροχή εξειδικευμένης Εκπαίδευσης σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αυτών που ειδικεύονται στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό.
Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την απασχόλησή τους ως στελέχη επιχειρήσεων σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται κυρίως σε ειδικές μορφές τουρισμού. Επίσης παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον κύκλο διδακτορικών σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με ειδίκευση είτε στον Αγροτουρισμό και την Τοπική Ανάπτυξη είτε στις επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού. Το Δ.Π.Μ.Σ. εμβαθύνει σε εναλλακτικές μορφές Τουρισμού, όπως ο Αγροτουρισμός, ο Οινικός Τουρισμός και στη συμβολή τους στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και στην αποτελεσματική οργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, επιχειρήσεων και οργανισμών, τις διοικητικές, χρηματοοικονομικές λειτουργίες καθώς και αυτές της προβολής και ανάπτυξης του προϊόντος και των υπηρεσιών των Οικονομικών οργανισμών. Γενικότερα η εκπαίδευση ικανών στελεχών που θα είναι σε θέση να συμβάλλουν σημαντικά στη διεύρυνση της δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών των φορέων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, αποτελεί απώτερο στόχο του Δ.Π.Μ.Σ..